preloader
Scroll to top

Styret

Papillon har et styre som er sammensatt av fem medlemmer og som følger anbefalingene for godt styresett. Disse prinsippene er utviklet av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner og her kan du lese prinsippene i sin helhet.

Hovedoppgavene til styret er å:

  • Vedta strategier for realiseringen av formålet
  • Definere, utvikle og kontrollere virksomheten
  • Sørge for tilstrekkelige ressurser til å realisere formålet
Dora Loro Poni

Dora Loro Poni

Styreleder

Har bachelor i Naturvitenskap fra UiB, og bachelor i sosialt arbeid fra HiB med videreutdanning i avdekking av vold og seksuelt overgrep mot barn og unge. Hun har også nylig fullført master i barnevern.

Dora har erfaringer fra tiltakene i Bymisjon Empo-Flerkulturelt Ressurssenter og Batteriet og drevet med prosjektkoordinering og ledelse, veiledning, Empowerment og forebyggende arbeid med barn og unge og familier, selvhjelpsgrupper og arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Dora er sertifisert ressursperson i arbeid mot helseskadelige tradisjoner og har jobbet med unge kvinner i forhold til arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll. Jobber nå som barnevernskurator for enslige mindreårige flyktninger i barneverntjenesten for Enslige mindreårige flyktninger. Hun har også styreverv i ulike organisasjoner.
Les mer
Anne Beate Eide

Anne Beate Eide

Nestleder

Er utdannet faglærer i helse- og sosialfag, og har mastergrad i interkulturelt arbeid. I tillegg har hun videreutdanning i veiledning og motivasjonspsykologi.

Hun har i flere år jobbet som lektor i videregående skole, som kontaktlærer for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Skoleåret 2015/16 jobbet hun som minoritetsrådgiver for IMDi i Bergen. Tidligere har hun jobbet med enslige mindreårige asylsøkere i mottak og i bokollektiv. Selv er hun er en såkalt TCKer (third cultural kid) med utenlandsk oppvekst i Etiopia.
Les mer
Mwamini Ali-Siversten

Mwamini Ali-Siversten

Styremedlem

Jobber som familieterapeut ved Bjørgvin familiekontor. Hun har tidligere jobbet som integreringskonsulent ved Introduksjonssenter for flyktninger.

Utdannet Barnevernspedagog med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk, småbarn og barnehagepedagogikk. Ferdig med systemisk familieterapi våren 2018. Over 10 års arbeidserfaring innen flerkulturelt arbeid, spesielt flyktningfamilier i Introduksjonsprogrammet,. Hun har også jobbet mye med språkutvikling og integrering av nyankomne flyktningbarn på Johannes læringssenter. Har ICDP grupper med minoritetsfamilier og forebyggende familiesamtaler med familiegjenforente.
Les mer