preloader
Scroll to top

Tilnærmingsmåte

Papillon sin tilnærmingsmåte er basert på humanistiske og demokratiske perspektiv. Både alene og i kombinasjon med hverandre, gjenspeiler og styrker disse tilnærmingsmåtene hverandre og det vi ønsker vårt arbeid skal bidra til.

 

Brukerperspektiv

Papillon har sterk tro på enkeltindividet og på at alle har iboende ressurser og kunnskap og sitter på svarene selv. Vår rolle er å være en stifinner som kan hjelpe dem å navigere i et terreng som kan være kaotisk, motstridende og vanskelig, slik en krysskulturell- eller migrantbakgrunn ofte kan medføre. Ved å bli kjent med deltakerne og deres ønsker samt ved å lytte til dem, kan vi styrke våre deltakere og veilede dem bedre, og slik bidra til at den enkelte lettere finner seg selv og sin vei. Vi er opptatte av å være en nøytral samtalepartner som kan reflektere rundt de ulike mulighetene og begrensningene enhver situasjon medbringer. Vi stiller oss samtidig undrende til det perspektivet den enkelte deltaker har som avgjør hvilken livsvalg de tar. Ved å ha en slik tilnærmingsmåte, tror vi at vi bidrar til at den enkelte tar bevisste valg som en kan eie, uavhengig av utfallet. Det betyr at vi også må akseptere og respektere at noen ganger, tar man valg som imøtekommer andre sine forventinger enn det som føles og oppleves mer riktig for seg selv.

 

Menneskerettslig perspektiv

Papillon har en menneskeligrettslig styrt tilnærmingsmåte og ønsker å bidra til å fremme menneskeverd og realisering av grunnleggende menneskerettigheter. Vi tror nemlig at gjennom å ta del i samfunnet kan en få bedre tilgang til rettigheter og dermed oppnå bedre levestandard. I det norske samfunnet er imidlertid mennesker med annen bakgrunn en utsatt gruppe, og som opplever barrierer som hindrer dem å delta i deres nasjonale og lokale politiske, økonomiske og sosiale liv. Eksempler på barrierer er stereotypier, stigma og dårlig språk. Arbeidet vårt skal derfor oppmuntre og bidra til at unge jenter og kvinner med krysskulturell- eller migrantbakgrunn blir aktive medborgere i samfunnet slik at de får tilgang til like rettigheter og muligheter.

Slik kan vårt arbeid også bidra til sosial inkludering som handler om å være en del av et fellesskap som bindes sammen av en felles identitet og felles verdier. Det handler også om at mangfold skal betraktes som en styrke, og ikke som en skillelinje.