preloader
Scroll to top

Vedtekter

Papillon Vedtekter

Papillon (Org. nr. 916 522 436) ble stiftet 08.10.2015 i Bergen.

§1 Formål

Papillon skal være en møteplass for jenter og unge kvinner med krysskulturell- eller migrantbakgrunn, i alderen 15 – 30 år. De skal få inspirasjon, mulighet til å danne nettverk og til å delta på ulike kompetansehevende aktiviteter samt utvikle språk og praktiske ferdigheter.

§2 Foreningens oppgaver

Papillon skal også være en kompetent organisasjon som jobber myndiggjørende slik at jenter styrkes til å stå i egne valg. Organisasjonen skal videre fungere som brobygger i samfunnet og bidra til sosial inkludering som i sin tur bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet. Papillon tilbyr en rekke aktiviteter: sosiale, kulturelle og kompetansehevende kurs og foredrag.

§3 Medlemskap

Papillon opererer ikke med medlemskap. Den primære målgruppen er kvinner med krysskulturell eller migrantbakgrunn og mellom 16 og 30 år. Noen prosjekter inkluderer gutter og unge menn.

§4 Årsmøtet

Årsmøte holdes hvert år i mars-april måned. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for ansatte og frivillige i Papillon senest en uke før årsmøte. Styret kan invitere andre ressurspersoner til å være tilstede ved behov.

§5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret ser det er behov for og bestemmer det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen

§6 Styret

Papillon ledes av et styre som består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og inntil 3 varaer. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med to medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres. Styret skal holde møte når lederen forlanger